8 Δεκεμβρίου, 2023

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προτεινόμενη Χάρτα για μία Καινούργια Εποχή

0

.

.

‼✅‼Στο σημείο που βρισκόμαστε, το επικείμενο Έκτακτο Συνέδριο δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει ως ύλη διαχείρισης στασιμότητα ή ακόμα χειρότερα επιστροφή σε ένα καταστροφικό παρελθόν. Οι καιροί απαιτούν ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέσα από αυτόν ουσιαστικά τη γένεση ενός Καινούργιου Κομματικού Οργανισμού (Καινοτόμα & Υπερσύγχρονη έκφανση της Αριστεράς του 21ου αιώνα) με στόχο την επανάκτηση της κυβερνητικής-πλειοψηφικής κλίσης χάριν στόχευσης κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας και παραπέρα εφαρμογής ουσιώδους προοδευτικού προγραμματικού πλαισίου για ένα ευοίωνο μέλλον της χώρας. Όμως ας πάρουμε την συνεκτική – συνοπτική – ουσιώδη σκιαγράφηση συγκεκριμένων εκφάνσεων της ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ από την αρχή.

🗯✅🗯Τι σημαίνει η επανίδρυση:
🔊✅🔊1. Σημαίνει Δομική Αλλαγή στο Ιδεολογικό του Υπόβαθρο, εν ολίγοις μετατροπή σε γνήσια Σύγχρονη – Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατική Δύναμη, ενταγμένη στο PES.
🔊✅🔊2. Σημαίνει Πλήρης Αλλαγή Ονόματος.
🔊✅🔊3. Σημαίνει Ισοπέδωση της παλαιάς κομματικής δομής (Οργανώσεις Μελών, Νομαρχιακές,…) και Σχηματισμός Καινούργιας συγχρονισμένης με τις επιταγές των καιρών.
🔊✅🔊4. Σημαίνει Διάλυση της παρούσας Νεολαίας & Σφυρηλάτηση ενός Καινούργιου Δομικού Σχήματος πλήρως Συνεργαζόμενου με τον Κεντρικό Κομματικό Σχηματισμό, σαφέστατα γνήσιας Σοσιαλδημοκρατικής Κατεύθυνσης.
🔊✅🔊5. Σημαίνει Κόμμα Ψηφιακώς Μετασχηματισμένο & Συγχρονισμένο με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση με την Επανάσταση της Πληροφορίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

🗯✅🗯Τι σημαίνει Δομική Αλλαγή στο Ιδεολογικό Υπόβαθρο:
🗯✅🗯Η Ιδεολογική λοιπόν Βάση του επανιδρυμένου – καινούργιου κομματικού οργανισμού θα οργανώνεται από τα εξής δομικά συστατικά:
🔊✅🔊1. Δημοκρατικό κατά Palme Σοσιαλισμό σε συγχρονισμό με τις επιταγές των καιρών μας [4η Βιομηχανική Επανάσταση – Επανάσταση της Πληροφορίας – Τεχνητή Νοημοσύνη – Βιώσιμη Ανάπτυξη (Οικονομική Άνθηση – Κοινωνική Πρόοδος – Περιβαλλοντική Προστασία)].
🔊✅🔊2. Φιλελεύθερο κατά Keynes Σοσιαλισμό (Οικονομική Αποτελεσματικότητα – Κοινωνική Δικαιοσύνη – Ατομικά Δικαιώματα) σε συγχρονισμό με τις επιταγές των καιρών μας [4η Βιομηχανική Επανάσταση – Επανάσταση της Πληροφορίας – Τεχνητή Νοημοσύνη – Βιώσιμη Ανάπτυξη (Οικονομική Άνθηση – Κοινωνική Πρόοδος – Περιβαλλοντική Προστασία)].
🔊✅🔊3. Θεσμικό Κεϋνσιανισμό [αναγνώριση σημασίας & εξελικτικής δυναμικής θεσμικών ιδιαιτεροτήτων πραγματικών οικονομιών, εμβάθυνση στα καινοτόμα και επαναστατικά στοιχεία της νομισματικής και χρηματοοικονομικής σκέψης του Keynes, μεθοδολογικό πλεονέκτημα: επιδίωξη ανάλυσης θεσμικών ιδιαιτεροτήτων εγχρήματων οικονομιών της αγοράς, βασικό ερμηνευτικό πλαίσιο: ταξινόμηση δύο επιπέδων επί της διαδικασίας αποφάσεων της χρήσης του εισοδήματος μεταξύ κατανάλωσης-αποταμίευσης-προτίμησης ρευστότητας, εστίαση: ενδογενής ερμηνεία αστάθειας των οικονομιών της αγοράς, οικονομική πολιτική: εξελικτική και συμβατή τόσο με την ιστορική εμπειρία όσο και με την ποικιλομορφία των πραγματικών οικονομιών, ισχυρή έμφαση: χρηματοδότηση και βιωσιμότητα της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων από τη συσσώρευση χρέους για τη χρηματοδότηση των δαπανών σε επίπεδο οικονομικών μονάδων και τομέων, απόρριψη της πλέον γνωστής θέσης του συμβατικού κεϋνσιανισμού: κατάλληλη διαχείριση της συνολικής ζήτησης για θεραπεία του προβλήματος της ανεργίας, στόχος: το κενό της ζήτησης εργασίας όχι το παραγωγικό κενό, υποστήριξη άσκησης ελλειμματικών προϋπολογισμών (χρόνος: περίοδοι χαμηλής ιδιωτικής δαπάνης) σε λειτουργικό πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης και κρατικών επενδύσεων, παράλληλα ενίσχυση ροών εισοδήματος και ρευστότητας (οικονομικών μονάδων και θεσμικών τομέων) με μη ύπαρξη διαταραχής της χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας του κρατικού τομέα, βάση άσκησης αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής: ισορροπία πολιτικών ζήτησης και προσφοράς, έλεγχος και σχεδιασμένος προγραμματισμός επένδυσης μέσω βιομηχανικής πολιτικής (κοινωνικοποίηση επένδυσης)].
🔊✅🔊4. Μετα-Κεϋνσιανά Οικονομικά (Ρεαλισμός, Οργανικισμός, Διαδικαστική Ορθολογικότητα, Παραγωγή & Μεγέθυνση, Κρατικός Παρεμβατισμός).
🔊✅🔊5. Σύγχρονη Νομισματική Θεωρία (Modern Monetary Theory, MMT) (μη ντετερμινιστικοί οι «νόμοι» περί την ανθρώπινη συμπεριφορά, συλλογική δράση εκ των οικονομικών δρώντων για την επίτευξη των στόχων τους, θεμελιώδης προϋπόθεση περί την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών: τεχνολογία – περιβάλλον – κοινωνική οργάνωση, σημαντικός ο ρόλος των οικονομιών κλίμακας δόμηση της παραγωγής και της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, πραγματισμός στην ανάλυση της κοινωνικής και οικονομικής συμπεριφοράς, θεμιτή και σημαίνουσα η ιδιωτική πρωτοβουλία συνάμα με ισχυρό δημόσιο τομέα, «κανονικότητα» τα δημόσια ελλείμματα, προσδιορισμός προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών από την πλευρά της ζήτησης άρα ο «νόμος» της προσφοράς και ζήτησης μη ισχύων στον πραγματικό κόσμο, συνδεδεμένη η ύπαρξη κυρίαρχου κράτους με παρουσία νομισματικού συστήματος, διττή λειτουργία φόρων, στενά συνεργαζόμενες δημοσιονομικές και νομισματικές αρχές).

🗯✅🗯Τι σημαίνει Καινούργια – Συγχρονισμένη με τις επιταγές των καιρών Κομματική Δομή:
🔊✅🔊1. Σημαίνει ότι δημιουργείς ένα κόμμα χωρίς επάλληλες οργανωτικές δομές εκπροσώπησης που δημιουργούν εσωκομματική αριστοκρατία και καμαρίλα.
🔊✅🔊2. Σημαίνει ότι το κόμμα χωρίζεται σε ομάδες δράσης και θεματικές ενότητες όπου τα μέλη αδιάλειπτα (με φυσική παρουσία και ηλεκτρονικό τρόπο) δρουν, συζητούν, παράγουν πολιτική.
🔊✅🔊3. Σημαίνει ότι δουλειά των κεντρικών δομών του κόμματος (Κεντρική Επιτροπή & Κοινοβουλευτική Ομάδα) είναι να μετατρέπουν την δράση των μελών σε πραγματική, απτή πολιτική πρόταση και όχι να ξεφουρνίζουν ανυπόστατα επιχειρήματα παντός τύπου.
🔊✅🔊4. Σημαίνει ότι το κόμμα έχει ατζέντα, θέσεις, προτάσεις πολιτικής που είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας και που κάθε μέλος θα τα στηρίζει και θα τα προασπίζεται και η εκάστοτε προσωπική άποψη/γνώμη με πολιτικό πολιτισμό θα συγχρονίζεται με την συλλογική θέση.

‼✅‼Να γράψουμε πια και να πούμε την πραγματικότητα με το όνομα της.

‼✅‼Οργανώσεις Μελών και Νομαρχιακές Επιτροπές ενσαρκώνουν πια ένα δομικό σχήμα που έφθασε στα όρια του.

‼✅‼Νέοι/Νέες που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερό τόπο διαβίωσης, στην περίπτωση που επιζητήσουν ενασχόληση με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν βρίσκουν τη δέουσα δυνατότητα συμμετοχής.

‼✅‼Ευρισκόμενοι/Ευρισκόμενες στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επαναστάσεως – στην εποχή της Επαναστάσεως της Πληροφορίας – στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ψηφιακές κομματικές δομές είναι «εκ των ων ουκ άνευ».

🗯✅🗯Τι σημαίνει Διάλυση της παρούσας Νεολαίας & Σφυρηλάτηση ενός Καινούργιου Δομικού Σχήματος πλήρως Συνεργαζόμενου με τον Κεντρικό Κομματικό Σχηματισμό, σαφέστατα γνήσιας Σοσιαλδημοκρατικής Κατεύθυνσης:
🔊✅🔊1. Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, κόμμα & νεολαία θα έχουν αλληλένδετη – αλληλοεξαρτώμενη σχέση, τα δύο μέρη θα αλληλοτροφοδοτούνται.
🔊✅🔊2. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό στο οποίο θα δοθεί έμφαση οργανωτικού χαρακτήρα επρόκειτο να είναι η δημιουργία ενεργών ΄΄κυττάρων΄΄ (υποστάσεις σε φυσική και ψηφιακή διάσταση) νέας γενιάς ανθρώπων είτε μορφής μελών είτε μορφής ΄΄φίλων΄΄ του κόμματος. Υποχρεωτικός Ολιστικού Χαρακτήρα Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Νεολαίας του Καινούργιου Κομματικού Οργανισμού.
🔊✅🔊3. Σ’ ένα τρίτο επίπεδο, όλα τα ΄΄κύτταρα΄΄ θα διοικούνται από ένα κεντρικό όργανο, το οποίο πάντα θα βρίσκεται δίπλα στον Πρόεδρο του Κόμματος, θα υπάρχει δηλαδή άμεση και στενή σχέση κόμματος & νεολαίας του, το κεντρικό αυτό όργανο θα είναι ένα εκ των κορυφαίων οργάνων του κόμματος. Με αυτό τον τρόπο η φωνή της νέας γενιάς θα έχει πάντα ισχυρή δυναμική, ισχυρό ρόλο και λόγο.
🔊✅🔊4. Σ’ ένα τέταρτο επίπεδο, κάθε ΄΄κύτταρο΄΄ θα έχει στόχο την παραγωγή ανάλυσης καταστάσεων της πραγματικότητας με διαχρονικά & σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Ο Marx και οι σύγχρονοι επίγονοι του δεν θα αποτελούν τα μοναδικά αναλυτικά εργαλεία. Σχετικά με την πολιτική σε γενικό επίπεδο (π.χ. εσωτερική, εξωτερική,…) θα ενσωματωθεί στην φαρέτρα των αναλυτικών εργαλείων ο Ρεαλισμός, ο Φιλελευθερισμός και άλλα σύγχρονα που αποτελούν υβρίδια των βασικών (βλέπε Θεωρία Ηγεμονικής Σταθερότητας,…). Όσον αφορά την οικονομία, τα ΄΄κύτταρα΄΄ της καινούργιας νεολαίας του κόμματος πρέπει να ερευνήσουν, να υιοθετήσουν & να εφαρμόσουν διδάγματα & να παράξουν προτάσεις πολιτικής από ετερόδοξες σχολές οικονομικής σκέψης. Να ανακαλύψουν εκ νέου τις πραγματικές διδαχές του Σπουδαίου John Maynard Keynes από το Ιστορικών Προδιαγραφών Βιβλίο του την ΄΄Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του Τόκου & του Χρήματος΄΄, να ΄΄βουτήξουν στους ωκεανούς΄΄ γνώσεων δυναμικά εξελισσόμενων σχολών όπως τα Μετα-κεϋνσιανά Οικονομικά (M. Kalecki, H. Minsky), ο Θεσμικός Κεϋνσιανισμός & η Σύγχρονη Νομισματική Θεωρία (Modern Money Theory, MMT).
🔊✅🔊5. Σ’ ένα πέμπτο επίπεδο, κάθε ΄΄κύτταρο΄΄ νεολαίας θα έχει στόχο την παραγωγή δομημένων επί της πραγματικότητας προτάσεων πολιτικής, οι οποίες με δομημένο τρόπο θα κατατίθενται στα κεντρικά όργανα και τον Πρόεδρο του Κόμματος.
🔊✅🔊6. Σ’ ένα έκτο επίπεδο, σε κάθε ΄΄κύτταρο΄΄ νεολαίας θα υφίσταται προσπάθεια δημιουργίας μικρών & ευέλικτων επιστημονικών think tanks για παρακολούθηση από επιστημονική σκοπιά σημαντικών ζητημάτων της επικαιρότητας σε τοπικό-περιφερειακό-ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο, στόχος η παραγωγή αναλύσεων που θα βοηθούν το κόμμα στην ανάλυση καταστάσεων σε τοπικό-περιφερειακό-ευρωπαϊκό-διεθνές επίπεδο.

🗯✅🗯Με την ολιστικού χαρακτήρα Επανίδρυση του κόμματος μας, ο Καινούργιος πια Κομματικός Οργανισμός οφείλει και θ’ αγκαλιάσει μια ισχυρή – σύγχρονη – καινοτόμα τεχνοκρατική προσέγγιση!!!
🔊✅🔊1. Όχι ως στείρα αριθμολαγνεία, ούτε ως αυτοσκοπός που θα παραμερίσει το όραμα. Αλλά ως εργαλείο παραγωγής πολιτικού λόγου και χάραξης στρατηγικής.
🔊✅🔊2. Απαιτείται πλήρη απομάκρυνση στοιχείων παλαιοκομματικού λόγου, την ίδια στιγμή προώθηση περισσότερο ποσοτικοποιημένης/μετρήσιμης στοχοθεσίας σε προγραμματικό πλαίσιο.
🔊✅🔊3. Αντιπολιτευτική ρητορική η οποία δεν θα διστάσει να υπερψηφίσει και χειροκροτήσει τα θετικά βήματα της κυβέρνησης της χώρας, πάντοτε δε θα εστιάζει σε αντικειμενική και πολυδιάστατη κριτική, μια κριτική δε προσανατολισμένη σε βελτιωτικές προτάσεις σε σημεία τα οποία πραγματικά είναι προβληματικά. Το κέντρο βάρους θα βρεθεί σε θετικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.

🗯✅🗯Την ίδια στιγμή θα παραχθεί και θα προταχθεί στο Λαό ένα όραμα βάθους τουλάχιστον 15 χρόνων μπροστά, το οποίο θα προκαλέσει το άμεσο ενδιαφέρον της νέας γενιάς, το οποίο θα αποκρυσταλλώνεται στους έξι πυλώνες-στόχους:
🔊✅🔊I. Μία χώρα πρότυπο Δυτικού – Ευρωπαϊκού Κράτους.
🔊✅🔊II. Μία χώρα ισχυρό Κράτος-Μέλος στον πυρήνα της ΕΕ, της ΟΝΕ, της Ευρωζώνης.
🔊✅🔊III. Μία χώρα όπου θα υλοποιεί εμβληματικές μεταρρυθμίσεις & μεγαλόπνοα έργα.
🔊✅🔊IV. Μία χώρα που θα βάλει στόχο σε βάθος χρόνου να καταστεί μέλος των G20.
🔊✅🔊V. Μία Ελλάδα που σφυρηλατεί μία νέα-θετική σχέση με την Τουρκία ιστορικά πρώτη στα χρονικά των διμερών σχέσεων των δύο κρατών.
🔊✅🔊VI. Μία χώρα που θα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο σε σειρά παγκόσμιων & περιφερειακών διεθνών οργανισμών.

‼✅‼Εν ολίγοις απαιτείται το πρόταγμα ενός πραγματικού Αριστερού – Υπερσύγχρονου – Στιβαρού Εκσυγχρονιστικού Οράματος!!!

#ΣΥΡΙΖΑΠΣ #ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ #ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΕΠΟΧΗ

.

.

About Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μην χάσετε